Naar welke teambuildingactiviteit ben je op zoek?

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en algemene informatie 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.teambuildingguide.be en alle bijbehorende media, zoals nieuwsbrieven en dergelijke meer. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Teambuilding Guide.be heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten 
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Teambuilding Guide.be of derden toe. De website is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken.
Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Teambuilding Guide.be de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron (met hyperlink), en zonder dat dit systematisch mag gebeuren. De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet zonder de begeleidende tekst worden gebruikt.

Gebruikersrechten, weigeringsrecht en niet-toegestaan gebruik van de website 
Enkel geregistreerde leden kunnen hun bedrijf en of activiteiten, concepten, vacatures, nieuwsberichten en dergelijke promoten op de website. De toegang tot de website kan tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing.
Teambuilding Guide.be is niet verplicht een advertentie, bedrijfsvermelding, concept, vacature, nieuwsbericht en dergelijke op te nemen in de website. De opname van een advertentie, bedrijfsvermelding, concept, vacature, nieuwsbericht en dergelijke is nooit een recht. Teambuilding Guide.be heeft op elk moment het recht om een bedrijfsvermelding, concept, vacature, nieuwsbericht en dergelijke te weigeren of te schrappen zonder daarvoor een reden op te geven of dit eerst te melden aan de eigenaar.
Teambuilding Guide.be heeft te allen tijde het recht een bezoeker, adverteerder of andere partij zonder opgave van redenen de toegang tot de website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Geen enkele aanspraak, aansprakelijkheid, schadeverlies, kost, vergoeding kan in dit geval ten laste worden gelegd aan Teambuilding Guide.be.
Gebruikers van de website verbinden zich ertoe:

  • De informatie niet op een onrechtmatige of onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Teambuilding Guide.be, aan de met Teambuilding Guide.be verbonden ondernemingen of aan serviceproviders, distributeurs, klanten van Teambuilding Guide.be of enige andere derde;
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn;
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website dat de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • De website niet te gebruiken voor de transmissie of posting van computervirussen of de voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, racistisch, obsceen of bedreigend karakter);
  • Geen onnodige of herhaaldelijke reacties te plaatsen, die klachten veroorzaken bij andere gebruikers van de website.

Bij miskenning van de intellectuele rechten, andere rechten van Teambuilding Guide.be of derden, verbindt de inbreuk makende partij zich ertoe Teambuilding Guide.be of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Teambuilding Guide.be of derden als gevolg van een inbreuk hierop. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Teambuilding Guide.be op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 500,-.

Aansprakelijkheid 
Sommige informatie wordt door derden op de website geplaatst. Teambuilding Guide.be is niet verantwoordelijk voor onvolledigheid of correctheid van deze informatie en al de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. De aangeprezen bedrijven, concepten, vacatures, nieuwsberichten en dergelijke en de inhoudelijke promotie op de website blijven de absolute verantwoordelijkheid van de adverteerder. Deze stemt hiermee in door de algemene voorwaarden te accepteren.
Teambuilding Guide.be werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via de website aan te bieden. Teambuilding Guide.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. Teambuilding Guide.be kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden in de informatie van derden.
Hoewel Teambuilding Guide.be ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft Teambuilding Guide.be geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
De adverteerder heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie die door hem op de website wordt geplaatst. Hij zal ook de informatie toetsen op volledigheid en juistheid. Teambuilding Guide.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van activiteiten die door de adverteerder op de website geplaatst zijn.
Indien via de website overeenkomsten tussen een bezoeker en derden tot stand komen, is Teambuilding Guide.be op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Teambuilding Guide.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
Hoewel Teambuilding Guide.be ernaar streeft dat de website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Teambuilding Guide.be niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de website om welke reden dan ook.

Deze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Teambuilding Guide.be oefent geen enkele controle uit over de inhoud van die websites waarnaar wordt gelinkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Telkens Teambuilding Guide.be een klacht zal ontvangen met betrekking tot het ongeoorloofde karakter van een link, zal Teambuilding Guide.be alles in het werk stellen om de vermeende ongeoorloofde link zo snel mogelijk te verwijderen.
De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonieapparatuur, computerhardware en andere apparatuur benodigd om de website te bezoeken en gebruiken. Teambuilding Guide.be is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de website.

Merken en Handelsnaam
Het logo en de benaming van Teambuilding Guide.be zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Teambuilding Guide.be.

Persoonsgegevens
Teambuilding Guide.be verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een onlineregistratieformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Teambuilding Guide.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Teambuilding Guide.be met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. Uw persoonsgegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Teambuilding Guide.be contractueel verbonden ondernemingen. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot contact@TeambuildingGuide.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie 
Teambuilding Guide.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de Teambuilding Guide.be-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren.

Cookies 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers en kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

IP-adressen 
Bij het posten van reacties wordt uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Informatie op de website 
De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Teambuilding Guide.be staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Teambuilding Guide.be is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Teambuilding Guide.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites 
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Teambuilding Guide.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Teambuilding Guide.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website 
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Teambuilding Guide.be hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar deze site
Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teambuilding Guide.be. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-linelinking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Wachtwoorden en beveiligde delen van de site 
U hebt een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Indien u dergelijk wachtwoord hebt ontvangen, dient dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Teambuilding Guide.be onmiddellijk in te lichten indien één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk wachtwoord hebt ontvangen van een partij verschillend van Teambuilding Guide.be. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord, zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Teambuilding Guide.be reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Teambuilding Guide.be uw wachtwoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijk recht en geschillen 
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Teambuilding Guide.be kan enkel gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn maatschappelijke zetel. In geval van een betwisting tussen een professionele gebruiker en Teambuilding Guide.be zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

U kunt contact opnemen met Teambuilding Guide.be op het volgende adres: contact@TeambuildingGuide.be.